Otobong
Nkanga
Exhibition view, Cracks Around The Corner, 01-30 June 2016
Exhibition view, Cracks Around The Corner, 01-30 June 2016

Otobong Nkanga
Exhibition view, Cracks Around The Corner, 01-30 June 2016
Galerie In Situ - fabienne leclerc, Paris
Exhibition views
Courtesy : The Artist & Galerie in situ - Fabienne Leclerc, Paris © Rebecca Fanuele

Otobong Nkanga
Exhibition view, Cracks Around The Corner, 01-30 June 2016
Exhibition views at Galerie In Situ - fabienne leclerc, Paris

© Rebecca Fanuele

Otobong Nkanga
Exhibition view, Cracks Around The Corner, 01-30 June 2016
Exhibition views at Galerie In Situ - fabienne leclerc, Paris

© Rebecca Fanuele

Otobong Nkanga
Exhibition view, Cracks Around The Corner, 01-30 June 2016
Exhibition views at Galerie In Situ - fabienne leclerc, Paris

© Rebecca Fanuele

Otobong Nkanga
Exhibition view, Cracks Around The Corner, 01-30 June 2016
Exhibition views at Galerie In Situ - fabienne leclerc, Paris

© Rebecca Fanuele

Otobong Nkanga
Exhibition view, Cracks Around The Corner, 01-30 June 2016
Exhibition views at Galerie In Situ - fabienne leclerc, Paris

© Rebecca Fanuele

Otobong Nkanga
Exhibition view, Cracks Around The Corner, 01-30 June 2016
Exhibition views at Galerie In Situ - fabienne leclerc, Paris

© Rebecca Fanuele

Otobong Nkanga
Exhibition view, Cracks Around The Corner, 01-30 June 2016
Exhibition views at Galerie In Situ - fabienne leclerc, Paris

© Rebecca Fanuele

Otobong Nkanga
Exhibition view, Cracks Around The Corner, 01-30 June 2016
Exhibition views at Galerie In Situ - fabienne leclerc, Paris

© Rebecca Fanuele

Otobong Nkanga
Exhibition view, Cracks Around The Corner, 01-30 June 2016
Exhibition views at Galerie In Situ - fabienne leclerc, Paris

© Rebecca Fanuele

1/10