Bruno
Perramant
L'ne et rien, 2009
L'ne et rien, 2009

Bruno Perramant
L'ne et rien, 2009
oil on canvas
Unique artwork
Sign et dat
Courtesy : Bruno Perramant & Galerie In Situ - fabienne leclerc, Grand Paris
l'artiste & Galerie In Situ / fabienne leclerc, Paris

1/1